Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANTIDOTUM Sp.J. Misiewicz i S-ka z siedzibą ul. Przyjaźni 34E/1U, 53-030 Wrocław, zwany dalej Administratorem Danych osobowych.
2. Administrator Danych Osobowych prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

a) realizacji usługi/umowy sprzedaży;
b) w związku z udzielaniem usług farmaceutycznych oraz w związku z obowiązkiem przekazywania danych podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (NFZ);

3. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
4. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania (art. 15 RODO)),
b) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
c) prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe/uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
d) prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), np. w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane (art. 17 RODO),
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (art. 18 RODO),
f) prawo do przenoszenia danych, które ma zastosowanie, jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy (art. 20 RODO),
g) prawo do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
h) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu (art. 22 RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach szczegółowych w zakresie.